İSTANBUL’DAN İSİM DEĞİL EĞİTİM KALİTESİNİ GETİRDİK

Tek değişmezin değişim olduğu bir dünyada, öğrencilerin kafalarını gerçeklerle doldurup bunun adına bilgi demeleri bir okul için yeterli değildir. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirmeye ihtiyacı vardır: bir şeyleri sorgulama ve kendi başına anlama becerisi birey olarak var olabilme becerisi gibi.

Dünya’daki tüm eğitim sistemlerini inceleyen ve bu yönde yaptığı çalışmaları da kitap haline getiren ve okullarında bu metotları uygulayan Can Uysal planladığı eğitim çalışmalarıyla Türkiye’nin geleceğine ve LUGO Anaokullarına önderlik yapmaya devam etmektedir.

Birçok çağdaş eğitim yaklaşımından ilham alan programımız, sorgulama ve araştırmayı vurgulayan bununla birlikte de çocuğun gelişimi için eşit derecede önemli olan tüm alanları destekleyen bir modeldir. LUGO Anaokullarının her bir öğrenci için geliştirmeye çalıştığı farklı öğrenme stilleri ve ilgi alanları; öğrencilerimize güven ve başarı kazandırır. PYP Anaokulu programı, çocuklara öğrenme ve sorunları çözmede önceden belirlenmiş seçimler ve tahminler yerine, merak uyandırarak ve sorgulayarak bu süreçlerde çözüme ulaşmalarını desteklemektedir.

Çocuklar, yaşayarak ve deney yaparak bu öğrenme sürecine doğrudan katılırlar. Howard Gardner’ın çoklu zeka kuramına göre zeka, problem çözme, yaratıcı çözümler, yaklaşımlar ve insiyatif üretme sürecidir. Bu nedenle, program, çocukların eğitime bireysel yaklaşımlarını geliştirmeleri için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bunları eğitim teknolojisi ile birleştirerek öğrenme daha cazip ve daha kolay hale gelir ve böylece Lugo Anaokulları, hayat boyu öğrenenlerin yetiştirilmesine yönelik ilk adımı atar.

Lugo Anaokulu programımızda, İngilizce edinimi önceliklerimizin başında yer almaktadır. Bu, genellikle küçük çocuklarda kendiliğinden gelişen bir süreçtir, ancak bu durum onu desteklemek veya öğrenciler ile öğretmenler arasındaki kişisel etkileşimi kapatmak için zengin eğitim materyallerine ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmez. Bunlar, kendilerine inanan, değerleri olan ve gezegene saygı ile yaklaşan mutlu bireyler yapma temellerini oluşturur.

Lugo Kids Eğitim Kurumları Kurucusu
CAN UYSAL

GELECEĞE İLK ADIM

Okul öncesi eğitim kurumları sevgi, saygı, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk ve sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan güvenli ortamlardır. Bu güvenli ortamda çocuk daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen özerk bir birey olarak yetişir.

Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönemde uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan bir platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

Okul öncesi eğitim her çocuk için gereklidir. Çünkü çocukta zeka gelişiminin %70 lik kısmı bu dönemde tamamlanır. Çocuğun öğrenme becerisi grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu yaşlarda gelişir. Çocuklar kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlarlar. Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu yaşlarda öğrenirler. Toplumu, çevreyi,evreni ve insan davranışlarını bu yaşta tanırlar.

Nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşı 3-6 yaşları arasındadır. Bu nedenle aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtları ile birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için anaokullarında eğitim zorunlu ve gereklidir.

Bizler Lugo Kids Uygulama ve Oyun Anaokulları olarak 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Karşıyaka, Mavişehir ve Çiğli şubelerimizle hep birlikte yeni bir döneme başlıyoruz.

Lugo Kids Uygulama ve Oyun Anaokulları olarak özgür düşünceden vazgeçmeyerek merak uyandıran, keşifçi öğrenme zevkini aşılayan yaratıcılık üzerine kurulmuş bir program uygulayacağız.

Eğitim Öğretim programımız [Reggio Emilia] yaparak yazarak öğrenme modeli, montessori eğitimi, çocuklarda yaratıcı oyun yaklaşımı, Portfolyo sistemi, [Higt Scope] Etkin öğrenme, [Scamper] Farklı düşünme eğitim yaklaşımları ile veli katılım programlarından oluşmaktadır.

Çocuklarımızın gelişiminin süreklilik isteyen bir değişim olduğunu göz önünde tutularak tek yönlü değil çok yönlü gelişmesi hedeflenmektedir.

Bilişsel, fiziksel, dil, sosyal duygusal gelişim ve öz bakım becerileri desteklemektedir.


Kurumumuzda çocuklarımıza en hızlı öğrenme yöntemlerini kullanarak kalıcı hafızaya yönelik yabancı dil eğitim programları uygulanmaktadır.Branş etkinliklerimizdeki tüm kavramlarda aynı anda hem Türkçe açıklaması hem İngilizce her iki dilde de öğrenilmektedir.

Bilim uygulamaları ile bilişsel gelişimi destekleyen deney çalışmaları, çevre gezileri, gruplama eşleştirme kavramlar ve sayı çalışmalarını da içine alan [High-Socpe] Etkin öğrenme, [Gems] Fen- matematik [Scamper] Farklı düşünme [Reggio Emilia] yaşayarak öğrenme eğitim programlarını uygulamaktayız.

Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan etkinliklerimizden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Bu çalışmalar ile edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Okuma yazmaya yönelik hazırlık çalışmaları ile görsel, işitsel algılama, dikkat, bellek, temel kavram, problem çözme ve el becerisi çalışmaları uygulanmaktadır.

Robotik kodlama çalışmalarımızla düzenlenmiş yönergelerde verilen ip uçlarından yola çıkarak, kıyaslamalar yaparak, zihinlerinde canlandırma, hayal etme, akıl yürütme, risk alma gibi faktörler ile çocuklara farklı şekilde analitik düşünme becerisi kazandırılmaktadır.

Atölye etkinliklerimizde uzman eğitimi eşliğinde çocuklarımızın el becerilerini keşfedebilmeleri ve geliştirebilmeleri için kendilerini özgürce ifade edebilecekleri resim, seramik taş boyama kukla, ebru yapımı farklı materyalleri tanıma tanımlama çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuklarda var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak, ses estetiği gelişimine katkıda bulunmaya yönelik uygulamalar müzik çalışmalarımızda yapılmaktadır.

Drama etkinliklerimizde çocukların yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıcı, özgüvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile ifade edebilecekleri çeşitli roller oynayarak sosyal yaşantılarında gerçekleştirebilecekleri çalışmalar yapılmaktadır.

Hareket ve koordinasyon eğitimleri ile çocuklarımızı erken yaşlarda sağlıklı yaşamın en temel koşulu spor konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.

Birçok kavramı tanıma fırsatı yaratan mutfak etkinliklerimizde çocuklarımız ile küçük gruplar şeklinde mutfak malzemelerini tanımak ile başlayan çalışmalarımız farklı malzemelerin bir araya gelerek farklı lezzetler oluşturma aşamaları gözlemleme fırsatları yaratıyoruz.

Eğitim materyalleri ile desteklenerek uygulanan programda çocuklar için zengin uyarıcılarının bulunduğu ortamlar hazırlanır ve onlara “yaşamsal deneyim” fırsatları sunulur.

Lugo Kids Anaokulları Eğitim Koordinatörü
GÜNAY ŞEN

BİREYSEL EĞİTİME BAKIŞ AÇISI

Okul öncesi dönemi; çocukların kişilik gelişimindeki en önemli safhalara denk gelmektedir. Çok yüksek bir öğrenme potansiyelinin olduğu; bedenin, duyguların, bilişin, sosyalliğin hızla geliştiği ve değiştiği bu yaşlarda alınan eğitimin kalitesi, çocukların yaşamlarında kalıcı etkiler bırakmaktadır. Okul öncesi eğitimin önemine dair her geçen gün artan farkındalık; farklı eğitim metotlarıyla zenginleşme ihtiyacını doğurmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Okul-Aile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Okul-Aile işbirliğinin sağlıklı ve profesyonel kurabilmek için Psikoloğumuz planlı bir program uygulamaktadır. “Kendini tanıma ve gerçekleştirme yolculuğunun ilk adımı kendi sosyal ortamında okul öncesi dönemde atılmaktadır.”

Psikolojik denge ve gelişimin kaliteli ve doğru olması amacıyla psikolojik destek ve takip 3 ayrı adımda yönetilmektedir.

1. ÇOCUKLARIMIZA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ
Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları; Çocukların ilk sosyal uyum ve adaptasyonlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirmek adına oryantasyon planı hazırlanır. Adım adım veli ve çocuk ihtiyaç duyduğu desteği alarak uyum süreci ile okullarımıza adapte edilir.

Çocuğumuzu tanıma bireysel eğitim planı; Her bireyin birbirinden farklı karekter ve tutumları olduğu bilinciyle Psikoloğumuz çocuğun ilgi ve yeteneklerini, davranış ve karakteristik özelliklerini grup çalışmaları ve bireysel gözlem teknikleri ile değerlendirir. Değerlendirme sonucu çocuğa uygun program ve yaklaşımı öğretmen ve Veli ile paylaşarak planlı bir yaklaşım gelişim programı oluşturur.

Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine; göre çocuklarımız tek tek motor beceriler, bilişsel gelişim, dil gelişimi, sosyal ve duygusal gelişimi, öz bakım becerileri psikoloğumuz tarafından değerlendirilir ve takibi yapılır.

Olası bir davranış ve uyum problemi; tespit edildiğinde takibi yapılır. Veliye bildirilerek Veli-Öğretmen-Psikolog ortak çalışması ile çözümleme çalışmaları yapılır.

2. BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Psikoloğumuz bireysel veli görüşmelerinde çocuklarının gelişimsel özelliklerini desteklenmesi gereken yönlerini, ilgi ve yeteneklerini paylaşarak aile ile işbirliği yaparak destek verir.

Ailelerin çocukları ile ilgili desteklenmesi konusunda gelen istekleri cevaplar, bilgi istenilen konularda yardımcı olunur.

3. ÖĞRETMENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
Öğretmenler ile çocukların bireysel değerlendirilmeleri paylaşılır. Uygulanacak tutum ve davranış şekli belirlenerek planlamalar yapılır.

Eğitim programları ile tüm öğretmenlerimize belirli periyotlarla gelişim özellikler, davranış yerleştirme stratejileri v.b konularda eğitim verilerek desteklenir.

Okul öncesi dönem çocukların karakter ve yaklaşımının % 70 inin oluştuğu dönemdir.

LUGO KIDS bireysel gelişim takip çalışmaları uygulayarak çocukların kendine güvenen, kendini ifade edebilen güçlü ve mutlu bireyler olabilmeleri için aile ile birlikte etkin bir program uygulamaktadır.

Lugo Kids Anaokulları Psikoloğu Serap Şengün

ÇOCUĞUNUZ BİZE, ZAMANINIZ SİZE KALSIN
Gün boyu çalışıp yorulan ve biraz olsun kendisine zaman ayırmak isteyen anne ve babalar için ayrıcalıklı bir proje: “Anne-babaya Özgürlük…” Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri küçük beyler ve hanımlarla 18:00-24.00 saatleri arasında bizler ilgileniyoruz, ebeveynler de kendileri ve sevdikleriyle bir arada olabilecekleri zamanın tadını çıkarıyorlar.

EĞİTİMİMİZİN %50’si İNGİLİZCE
Language is one of the most complicated of skills that an adult or a child can possibly learn. Language is very difficult. Up to age 8 the brain development is much greater than anything else we can learn.

Why early age? Because the brain is programmed to learn to the age of 6.We as LUGO KIDS try to obtain this by dual training system. With games, moves,music and having lots of fun, children maximize their natural love of learning.

This approach is supported by dynamic, proffesional and well educated English teachers. Our aim is to give the voice of the language and the rythm in a natural way while the kids are playing,eating or in any other Daily activity. So that they will get used to functional language.

We do not only aim to teach English but to provide a better life condition for their future and support learning by our methodology and materials. We teach English by repetition and grading our language according to the ages which makes it easy to learn. LUGO KIDS try to give an education to kids that will last through their life time.

Love,safety, play and happiness that a child just needs. So we will try to give all of these to our children to raise  self confident, strong characters and able to come over nearly every problem in their future lifes after they graduate from LUGO KIDS.

Lugo Kıds Head Of Englısh Department Mujde Tortos

 

LUGO KIDS ÇOCUKLARI HAYATI KODLAYARAK ÖĞRENİYOR
Çocuklarımızın teknoloji ve bilgisayarla doğru kanallardan tanışmaları, bilgisayar teknolojileri ile tüketici değil üretken konumda ilişkide bulunmaları için eğitim kurumları konuya el attı. 2013 yılından bu yana “Yazılım-Kodlama” eğitim programları ile çocuklarımıza eğitim veren Meral Şengüler Üstün Zekalılar/Yetenekliler Enstitüsü, kendi Eğitim Kurumlarından sonra Lugo Eğitim Kurumlarında da Yazılım-Kodlama dersleri ile çocuklarımıza bilgisayar programcılığı öğretmeye başlıyorlar.

MIT (Massachusetts Institute of Technology ) tarafından geliştirilmiş Scratch programlama dili ile çocuklar yap-boz oynarcasına blokları birleştirerek kod yazım diliyle oyun oynamaktadırlar. Yaratıcı zeka, görsel algı ve matematiksel düşünme becerilerini geliştiren bu çalışma ortamı teknolojiyi üretken açıdan kullanmayı sağlamaktadır. Okul öncesi çocuklar için hazırlanan junior versiyonu ile okuma yazma bilmeye gerek olmaksızın kodlama öğrenimi başlamaktadır.

Lugo Kids Anaokulları Genel Koordinatör Yardımcısı
Ayla Karaca

LUGO Kids Anaokulları’nın yöneticisi olarak İzmir’de çocuklarımıza güvenli huzurlu, sevgi dolu ve geleceğe güçlü adımlarla başlamalarını sağlayacak modern ve yenilikçi bir yaklaşımla eğitim vermeyi hedefliyorum.

Öğrenme yaklaşımımız her çocuğun “tek” olduğu ve en iyi öğrenmenin yaparak, yaşayarak gerçekleştiği üzerine kuruludur. Çocuklarımızın kendilerini geliştirebilmeleri için onları kaliteli eğitim ve profesyonel bir kadro ile geleceğe hazırlayacağımıza söz verdik.

Lugo Kids Anaokulları Kurucu Temsilcisi
Canan Tiryakigil

lugokids.com

 

 

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir